AUXILIA terminowo wykupiła obligacje serii B o wartości nominalnej 1,32 mln zł

Auxilia S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od stycznia 2016 r., działająca na rynku odszkodowawczym, dokonała terminowego wykupu obligacji serii B. Wartość nominalna wykupionych obligacji wynosiła 1,32 mln zł.

Emitent poinformował o dokonaniu zgodnie z terminem wykupu zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.320.000,00 zł. W związku ze zrealizowaniem wykupu obligacji serii B podlegają one umorzeniu. Ich oprocentowanie było stałe i wynosiło 10,00% w skali roku przy kwartalnej wypłacie odsetek. W dniu wykupu nastąpiła także wypłata należnych obligatariuszom odsetek za ostatni okres odsetkowy. Zdaniem Zarządu Auxilia S.A. terminowy wykup obligacja potwierdza bardzo dobrą kondycję finansową Spółki.

„Dokonaliśmy terminowego wykupu obligacji serii B, co świadczy o bardzo dobrym standingu finansowym Spółki. Pozyskane z emisji środki zostały przeznaczone na rozwój w zakresie odszkodowań dla biznesu. Pozwoliło nam to zwiększyć skalę działalności i poprawić wyniki finansowe. Decyzję o finansowaniu naszego rozwoju poprzez obligacje należy uznać za trafną.” - ocenia Kamila Barszczewska, V-ce Prezes Zarządu Spółki AUXILIA S.A.

Auxilia S.A. zakończyła 1 kw. 2020 r. zyskiem netto na poziomie skonsolidowanym w wysokości ponad 2.265 tys. zł wobec 1.204 tys. zł rok wcześniej. Spółka zanotowała także wzrost przychodów netto ze sprzedaży do 4.830 tys. zł z 3.618 tys. zł. Głównym czynnikiem poprawy jej wyników finansowych jest realizacja umowy ramowej z PHI Wierzytelności S.A., której efektem jest quasi-sekurytyzacyjny model monetyzacji portfela wierzytelności z segmentu odszkodowań dla biznesu służący skróceniu cyklu konwersji gotówki.

W maju br. analitycy East Value Research podwyższyli cenę docelową dla akcji Auxilia S.A. do 6,10 zł z 5,00 zł w poprzedniej rekomendacji. Jednocześnie podtrzymana została dla Spółki rekomendacja "Kupuj".

Auxilia S.A. nadal prowadzi nawiązaną współpracę z PHI Wierzytelności S.A. opartą na ramowej umowie o współpracy w ramach quasi-sekurytyzacyjnego modelu monetyzacji portfela wierzytelności z segmentu odszkodowań dla biznesu, co służy skróceniu cyklu konwersji gotówki w sprawach, w których nie występuje element wypłaty odszkodowania na etapie polubownym.

Spółka wypracowała w 2019 r. zysk netto na poziomie skonsolidowanym w kwocie 3.258 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 13.709 tys. zł. W 2018 r. skonsolidowany zysk netto Auxilia S.A. wyniósł 1.334 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 10.989 tys. zł.

Na początku 2019 r. Spółka zaktualizowała strategię rozwoju, zgodnie z którą będzie się ona koncentrowała na aktywności w segmentach rynku, w których zidentyfikowano istnienie wysokowartościowych należności wymagających: innowacyjnego rozwiązania prawnego lub ekonomicznego, specjalistycznej wiedzy lub zapotrzebowania na kapitał przy opracowaniu strategii, metodologii działań czy też przy wdrożeniu dochodzenia należności. Strategia Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. zakłada dalszy rozwój dotychczas prowadzonej działalności w kilku najważniejszych obszarach, do których można zaliczyć: obszar sprzedaży, obszar oferty produktowej, obszar finansów, obszar obsługi prawnej oraz obszar procesów wewnętrznych.

Auxilia S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od stycznia 2016 r. Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. działa na rynku odszkodowawczym, koncentrując się na najpoważniejszych sprawach klientów, które pozwalają na uzyskanie najwyższych kwot odszkodowania. Auxilia S.A. jest jednostką dominującą Grupy. Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. jest spółką zależną od Emitenta. Działalność Emitenta obejmuje: pozyskiwanie klientów poszkodowanych w wypadkach, finansowanie działalności Grupy, nadzór oraz kontrolę spółki zależnej, a także koordynację strategii rozwoju całej Grupy.

źródło: Auxilia